سفارش تبلیغ
صبا ویژناقتصاد مقاومتی- اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی- سخنان - موفقیت

   

 

 

اقتصاد مقاومتی چیست؟

1-         الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است.

2-         درون‌زا و متّکی به امکانات کشور خودمان است.

3-         درون‌گرا (محصور و محدود کردن اقتصاد) نیست.

4-         برون‌گرا است و با اقتصادهای جهانی تعامل دارد.

5-         مردم‌بنیاد است؛ اقتصاد دولتی نیست و با اراده، سرمایه و حضور مردم تحقّق پیدا میکند.

6-         دانش‌بنیان است، از پیشرفتهای علمی استفاده و به آن تکیه میکند.

7-         عدالت‌محور است؛ و تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری اکتفا نمیکند.

8-         همیشگی است و در شرایط تحریم و غیر تحریم بارور خواهد بود.

برخی از مصادیق رخنه و تخریب فرهنگی دشمن

1-         نشانه رفتن روح استقلال ملّی و تئوریزه کردن وابستگی

2-         اهانت به به ضروریّات اخلاقی و دینی جامعه

3-         مسخره کردن زبان فارسی

4-         تحقیر خلقیّات ایرانی

5-         بی‌ارزش جلوه دادن نهاد خانواده و بی‌معنی وانمود کردن ازدواج

6-         ترویج لذّت‌جویی به عنوان یک امر مطلوب و یک ارزش

7-         ترویج اباحه‌گری

8-         ترویج تردید بین مردم به‌جای عزم راسخ ملّی

الزامات اقتصاد مقاومتی

1-         حمایت مسئولان از تولید ملّی

2-         اهمیت دادن صاحبان سرمایه و نیروی کار به تولید ملّی

3-         ترجیح فعّالیّت تولیدی بر فعّالیّتهای دیگر توسط صاحبان سرمایه

4-         ترویج تولید ملّی در همه‌ی سطوح توسط مردم و مسئولان با مصرف تولیدات داخلی

 نویسنده » مهدی خیرالهی » ساعت 1:30 صبح روز شنبه 93 فروردین 30